Prinse-Road Schaesberg

  

Historie

Wie 't allemoal is begonne.

44 joar Prinse Road Schaesberg. Dat is nit nieks. Ontsjtaange in ing tied wie Carnaval in Schaesberg ing sjtormechtige tied durchmakde. Precies op d'r 11e van d'r 11e in 1969 woar 't ee feit. D'r Jo II Storms woeët op d'r 4e jannewari 1969 geproclameerd. Op deëzelfde oavend maket heë kennis mit ee paar oad-prinse. Die woare eegelik noa hun periode als prins tusje de wal en 't sjip gevalle en lepe get verlore erum. Ex-prinse koste of lid weëde van d'r Schaesbergse Vastelaovends Verrein of ze trokke zich, ing ervaring rieker, truuk oet de carnaval. Noa de carnaval van 1969 pakket d'r Jo II d'r droad op en reep heë ee aantal oad-prinse van de joare doavuur bijee um de oprichting van inne verrein van Oad Prinse te besjpreëke. Op 8 juni 1969 woeët in d'r Narretempel 't Sjtreëperkruuts durch de oad-prinse Jo I Smeets, Sjef I Wolff, Piet I Diemant, Sander I Robberts, Hub I Gulpers en d'r initiatiefneumer d'r Jo II Storms inne verrein van oad prinse opgericht. 't Gilde van oad prinse, d'r Prinse Road Schaesberg woar gebore.  Opzet woar twieëledig. Op de ieëtsjte plaatsj vuurkunt de opname in d'r Prinse Road dat inne prins noa ee joar inne kater uuverhilt en in ee sjwat loak vilt en in de twieëde plaatsj bliet soene jong mit al zieng ervaring behoate vuur d'r Sjeeter carnaval. D'r georganiseerde Carnaval zou doa zieëker profieet van kinne han.

Op zich ligkt 't oprichte van in aparte verrein vuur oad-prinse nit vuur de hank. Doe has te make mit twieë organisaties die gidder autonoom en op op hun ege maneer carnavalstradities interpretere. Doe zouws eegelik dinke dat inne oad-prins weët ingelieefd in de afdeling ex-prinse van d'r Carnavalsverein, mar dat woar toen nit an de orde. Waal is vanaaf 't begin samegewirkt mit d'r Schaesbergse Vasteloavends Verrein. En noen nog is gidder joar went d'r prins geproclameerd weët en noa ee seizoen wer aaftreënt d'r Prinse Road doabij betrokke. Lange tied woar d'r vuurzitter van d'r Prinse Road och betrokke bij 't inwijde van d'r nuije prins in de rituele ronk d'r Sjeeter Carnaval. Helaas is die traditie losgeloate. 

D'r Prinseroad weët gidder joar aagevuld mit ee nui lid. En zoeë weët d'r Verrein joar noa joar groeëter en sjterker. Durch die iezersjterke formule woabij 't ervare kader ummer en gesjtaag weët oeetgebreid gruit d'r verrein gidder joar ee bietje. Dat makt dat d'r verrein in Schaesberg en wiet doaboete gezieë maag weëde.  Doa zint vier greuutsj op en vier hopae dat nog lang te blieve.