Prinse-Road Schaesberg

  

Prinse-Road Schaesberg Sjlaager's

D'r sjlaager 2019 van d'r Prinseroad "Vieër kome zoeë ja nurges"

Couplet 1:

Ee gans joar lank maar sjravele
Vieër wirke os kapot
Van sjmurges vreug bis ‘s oavends laat
Ach ja dat is os lot.
Maar ing kieër in ’t joar dan geet ’t fes wer los
Dan gont beij os vuur drei daag lank och alle remme los.

Refrein:

Vieër kome zoeë ja nurges
Dus geave vieër huu richtig gaas. 
Vieër kome zoeë ja nurges
Maar noen zunt vieër effe d’r baas. 
’t Ganse joar gereed sjtoa en loestere noa de vrouw
’t ganse joar zunt vieër dan och dat leefste meadje trouw
En went mie leef ut wunsjt dan maag ‘t rujjig mit os mit 
Maar went dat-ta dan op heem aa wil,…… gôn ig nog lang nit mit.

Couplet 2:

Och heem is ’t nit angersj
Doa likt ee lieske kloar
De kinger hant d’r fiets kapot
D’r aafveur zit vol hoar
Maar ing kieër in ’t joar, dan viere vieër dat fes
Vieër gont d’r dan op oet en vieër vergeate alle sjtress.

Refrein:……

Couplet 3:

En wils’te dan ee sjtundje,
op vriedig effe droet.
Vier gunne os jao angesj nieks,” …….krieste palaver in de boeët.
Maar ing kieër in ’t joar, dan gônt v’r hank in hank,
Want vasteloavend bliet òs fes, ‘t ganse leave lank.

Sjloesrefrein …….

Vieër kome zoeë ja nurges