Prinse-Road Schaesberg

  

Prinse-Road Schaesberg Sjlaager's

D'r sjlaager 2018 van d'r Prinseroad "Inne Sjunne Ruk"

intro

Sjun gezichter gieët ’t väöl, mar ich vroag mich aaf zoe noe en dan
woarom dat inne sjunne ruk,  nit sjun zieë kan ……

                                       1e koeplet                                      

‘t Orkes dat woar ant spieële en doe wits wahl wie dat geet.
Inne rupt dan“ Polonaise” , waobei dan die rij ontsjteet.
Op zich is dat eenvoudig, want dea vuur dich geet vuurop
en doe leks dich dan dieng heng, beij dem  aan waers zie van der kop.
Joa doa gees te !! joa doa gunt ver !! polonaise !! hoempapa !!
Mar woa kieks doe dan al dea tied va hinge  teage aa ?

Refrein

Bohhhh wat has doe inne sjunne ruk, zoene sjunne ruk, ziet me nit zoë duk.
Ich vroag mich aaf, noen went ich diene ruk zoë zien.
Wie sjun mots doe in godsnaam nit va vuure zieë?
Bohhhh, wat has doe inne sjunne ruk, nea doa zal ‘t nit  aa ligke.
Mar loat mich wenn ich dich dalik van vuure zien, toch estebleef nit sjrikke.
Angesj is ’t mit dat sjuns dat kin ontsjtoa, dan och direk alwer gedoa.

2e koeplet

Joa ‘t woar heij in de wieëtsjaf, en vieër sjtonge aan de tieëk.
En doe zoots doa op ‘n kruk,  mar diene ruk brach mich van sjtreëk.
Han zelde zoene sjunne ruk gezieë wie dea van dich
mar ich zoog alling dea ruk , en dus nog graat nit die gezich.
Ich han toen, get gefluusterd, gans romantisch in die oeër,
Toen drieëndes doe dich um ,  ich zag : “ Ich gon, adieë, bonjour!”

Refrein (2x)

Outro

mar toen reeps doe nog get woa ich roeë van woeët ..
doe reeps dat ich dich d’r  ruk op koeët….!!! 

Inne Sjunne Ruk